Onze dienstverlening

Door de toenemende complexiteit van management en leiderschap is de kans groot dat de bestuurder van de organisatie in operationele zaken wordt getrokken. 

De focus op andere waardecreatie gericht op meer ethische doelstellingen zoals duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en bv normen en waarden neemt dan af. 

NovaCura Management Support kan u en uw organisatie bijstaan in het bepalen van de koers, toezicht houden op het gevoerde beleid of fungeren als klankbord.

Visie - strategie - implementatie

In een wereld in transitie zijn visie en strategie (her)ontwikkeling noodzakelijk voor effectief leiderschap. Ze geven richting aan de doelstellingen en bieden houvast aan alle medewerkers in de organisatie en leiden tot snelle besluitvorming.
De implementatie en monitoring van uw strategie bepalen echter in welke mate de organisatie er in slaagt deze waar te maken.

Toezichthouder

Wij zien, als moreel kompas, expliciet toe op het gevoerde beleid en de rol van de leiding onder invloed van de veranderende wereld en is de objectieve en onafhankelijke sparringpartner voor het bestuur. Als toezichthouder voelen we een verregaande verantwoordelijkheid voor de continuïteit van uw organisatie en vervullen des gewenst de rol van ambassadeur.

Risico beheersing

Risicomanagement is een onderdeel van uw strategie en heeft als doel risico’s zodanig te beperken dat er meer zekerheid bestaat dat de organisatie haar strategische doelstellingen realiseert. Medewerkers nemen niet altijd rationele beslissingen of keuzes waaruit nieuwe onzekerheden kunnen voortkomen.
Samen met u zetten we het risicomanagement proces op op als integraal onderdeel van uw bedrijfsstrategie

Klankbord

Als ondernemer bent u druk met de hectiek van elke dag. Maar af en toe wilt u wel eens praten over hoe dingen beter kunnen. Wij kunnen fungeren als een onafhankelijke sparringpartner. Wij stellen kritische vragen, kunnen het oneens met u zijn en worden niet gehinderd door voor- ingenomenheid ten aanzien van uw branche of bedrijfsprocessen. 
Als outsider zonder belang en met een brede kennis en ervaring functioneren wij graag periodiek als uw persoonlijke klankbord.